A A A

XXVII sesja Rady Gminy Raciąż

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 września 2017r. (piątek) o godz. 10:00 odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Raciąż. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej  (II p.) Urzędu Gminy  Raciąż, ul. Kilińskiego 2.

 

Proponowany porządek obrad XXVII sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXV i XXVI sesji Rady Gminy.

4. Zgłaszanie pytań i wniosków.                             

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż;

2) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2017 rok;

3) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raciąż;

4) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Raciąż;

5) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

6) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli wspomagających, posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych oraz nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raciąż;

7) w sprawie zbycia nieruchomości;

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski                                 

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę