A A A

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Stare Gralewo

Operacja typu:            „GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA”

Działanie: „PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH OBJĘTEGO PROW 2014-2020

Poddziałanie: „WSPARCIE INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM, ULEPSZANIEM LUB ROZBUDOWĄ WSZYSTKICH RODZAJÓW MAŁEJ INFRASTRUKTURY, W TYM INWESTYCJI W ENERGIĘ ODNAWIALNĄ I W OSZCZĘDZANIE ENERGII’

Nazwa operacji: POPRAWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ POPRZEZ BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, WODOCIĄGÓW, STACJI UZDATNIANIA WODY NA TERENIE GMINY RACIĄŻ

Całkowita wartość projektu:               2 749 702,01 zł

Kwota pomocy:                                  1 565 683,00 zł

Poziom dofinansowania                     63,63 %

Wkład własny                                     36,37 %

Beneficjent:                                        GMINA RACIĄŻ

 

Gmina Raciąż w ramach operacji realizuje zadanie pn. „Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wodociągów i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Raciąż” poprzez budowę 57 szt. przydomowych oczyszczani ścieków na terenie Gminy Raciąż, budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Nowe Młodochowo, Stare Młodochowo, Stare Gralewo, Dobrska Włościany, Kossobudy oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowości Stare Gralewo”.

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Stare Gralewo

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa Stacji Uzdatniania Wody polegająca na budowie zbiornika retencyjnego wody o objętości V=150 m3 w m. Stare Gralewo na działce na której zlokalizowana jest stacja wodociągowa i przewody między obiektowe. Przewody międzyobiektowe wykonane będą z rur PEHD o średnicach ø 225 do 110 mm na ciśnienie 1,0 MPa.

Stacja uzdatniania wody w m. Gralewo zaopatruje w wodę gospodarstwa we wsiach: Gralewo, Gralewo Nowe, Strożęcin, Szapsk, Szapsk Błonie, Szapsk Budki, Dobrska, Dobrska Włościany, Dobrska Kolonia, Dłużniewo, Dłużniewo Kierz, Wępiły, Złotopole, Kraśniewo, Brudzyno, Młodochowo, Bogucin, Chyczewo i Kiełkowo na terenie gminy Raciąż. Stacja wodociągowa w m. Gralewo zaopatruje w wodę 425 gospodarstw domowych. Zadanie będzie polegało na remoncie i rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Gralewo. Rozbudowa ma na celu poprawę, jakości wody pitnej (wytrącenie żelaza i manganu) oraz zwiększenie wydajności ujęcia wody. Planuje się wyposażyć stację wodociągową w agregat prądotwórczy celem zapewnienia ciągłości dostaw wody w przypadku awarii sieci energetycznej.

Projekt Przebudowy obejmuje wykonanie zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 150,0 m3, przebudową wyposażenia technologicznego SUW. Zwiększone zapotrzebowanie na wodę bytowo-gospodarczą oraz rosnące wymagania co do jakości wody do picia, jak również postępująca dekapitalizacja istniejących urządzeń Stacji Uzdatniania Wody wymusiły konieczność modernizacji Stacji Uzdatniania Wody celem zwiększenia wydajności i produkującej wodę lepszej jakości. Wymiary budynku: długość 12,94 m , szerokość: 6,91 m, wysokość: 3,80 m, kubatura: 888 m3; liczba kondygnacji: 1 

Niebawem w miejscowości Młody Niedróż zostanie wykonany podobny zbiornik retencyjny wody pitnej o pojemności 100,0 m3, wraz z pompownią kontenerową.

Galeria

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę