A A A

XXXI sesja Rady Gminy Raciąż

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 9 marca 2018r. (piątek) o godz. 10:00 odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Raciąż. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej   (II p.) Urzędu Gminy  Raciąż, ul. Kilińskiego 2.

Proponowany porządek obrad XXXI sesji:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.

4. Zgłaszanie pytań i wniosków.                                                                                                           

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż;

2) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2018 rok;

3) w sprawie podziału Gminy Raciąż na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy;

4) w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych;

5) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciąż w 2018 roku;

6) w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Raciąż z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ar. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku Publicznego i o wolontariacie na lata 2018 – 2022;

7) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami;

8) w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Raciąż nieruchomości położonej w miejscowości Folwark-Raciąż, działka  nr ew. 1674/38 o pow. 0,1550 ha;

9) w sprawie nabycia przez Gminę Raciąż nieruchomości położonych w miejscowości Jeżewo-Wesel Działka nr 14/12 i działka nr 15/2 o pow. 0,2316 ha;

10) w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Raciąż na 2018 rok;

11) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy;

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę