A A A

XXXII sesja Rady Gminy Raciąż

       Uprzejmie zawiadamiam, że XXXII sesja Rady Gminy Raciąż odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2

 

Proponowany porządek obrad XXXI sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy.

4. Zgłaszanie pytań i wniosków. 

5. Przedłożenie „Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Raciąż”                                                     

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zmiany granic Sołectwa Kraszewo-Czubaki i Sołectwa Kraszewo-Gaczułty;

2) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż;

3) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2018 rok;

4) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciąż;

5) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski                                 

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę