A A A

IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Raciąż - 21 lutego 2019r. o godz. 12:00

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym    (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), zwołuję IV sesję zwyczajną Rady Gminy Raciąż w dniu  21 lutego 2019r. o godz. 12:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2.

 

Proponowany porządek obrad IV sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy.

4. Wystąpienia zaproszonych gości.     

5.  Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu Zawodowego w szkołach, prowadzonych przez Gminę Raciąż.              

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

    1) w spawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż;

    2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2019 rok;

    3) w sprawie ustalenia planu dofinansowania zawodowego nauczycieli i maksymalnej   kwoty opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie w 2019r.;

    4) w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Przyjazne Mazowsze” w Płońsku;

    5) w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Raciąż w 2019 roku; 

    6) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy;

    7) w sprawie zmiany Uchwały Nr II.4.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

    8) w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw na terenie Gminy Raciąż na temat zmian w Statutach Sołectw.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Teresa Muchyńska

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę