A A A

Podatek rolny

 

1.    Kto jest podatnikiem

2.    Jak liczymy podatek

3.    Obowiązki podatnika i formularze

4.    Terminy płatności

5.    Gdzie zapłacić podatek

 

 

Wymiar: pok. 17, tel. (23) 679 12 80 w. 122

 

Kto jest podatnikiem?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które:

-          są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów,

-          są użytkownikami wieczystymi gruntów

-          są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy – jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego

-          są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych.

 

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

 

Jak liczymy podatek?     

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (Gmina Raciąż jest w II okręgu podatkowym) zgodnie z poniższym wzorem:

 

1. Dla gospodarstw rolnych 1 ha fizyczny x przelicznik odpowiedni dla danej klasy użytków rolnych i dla danego okręgu. Tak ustalony hektar przeliczeniowy mnożymy przez równowartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok.

 

2. Dla pozostałych użytków rolnych 1 ha fizyczny x równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok.

 

WAŻNE !!!

Rada Gminy obniżyła średnią cenę skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok z kwoty 69,28 zł za 1 dt do kwoty 50 zł za 1dt.

 

 
 

 

Obowiązki podatnika i formularze

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o gruntach, sporządzoną na formularzach wg ustalonego wzoru, której częściami składowymi są:

IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego

ZR-1/A - dane o nieruchomościach rolnych

 

oraz w przypadku gdy grunt podlega ustawowemu zwolnieniu :

ZR-1/B - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

 

Uwaga!!!

Formularze należy drukować obustronnie

 

w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub zaistnienia zmian stanu faktycznego.

  

2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, są zobowiązane:

składać, w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, której częściami są:

DR-1 - deklaracja na podatek rolny

ZR-1/A - dane o nieruchomościach rolnych

 

oraz w przypadku gdy grunt podlega ustawowemu zwolnieniu:

ZR-1/B - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

 

Uwaga!!!

Formularze należy drukować obustronnie

 

a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zmiany stanu faktycznego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian

 

UWAGA:

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.

 

 

Terminy płatności                                                                                                                                                        

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obowiązują cztery terminy płatności, które przypadają na dzień:

-          15 marca,

-          15 maja,

-          15 września

-          15 listopada roku podatkowego.

 

 

Gdzie mogę zapłacić podatek?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Osoby fizyczne - podatek rolny najlepiej wpłacić do sołtysa - w ten sposób bez zbędnej zwłoki i formalności wpłata zostanie zaksięgowana na twoim koncie.

Można też dokonać wpłaty w kasie Urzędu Gminy Raciąż

lub na rachunek bankowy:

Urząd Gminy w Raciążu

BS Raciąż

nr 67 8233 0004 0000 1717 2004 0006.

 

2. Osoby prawne.

Na rachunek bankowy:

Urząd Gminy w Raciążu

BS Raciąż

nr 67 8233 0004 0000 1717 2004 0006.

 

Uwaga !

Uiszczając podatek za pośrednictwem banku pamiętaj, aby dokładnie wypełnić przelew. Zaznacz dokładnie ”podatek rolny” oraz oznacz okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata, starannie opisz dane podatnika

 
   

 

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę