A A A

XXXIII sesja Rady Gminy Raciąż

Uprzejmie zawiadamiam, że XXXIII sesja Rady Gminy Raciąż odbędzie się w dniu 15 czerwca 2018r. o godz. 1000, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2.

 

Proponowany porządek obrad XXXIII sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.

4. Zgłaszanie pytań i wniosków. 

5. Przedłożenie Sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy  Raciąż za 2017 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Raciąż za 2017 rok;

2) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raciąż absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok;

3) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż;

4) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2018 rok;

5) w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/281/2010 z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kraszewo-Czubaki;

6) w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/283/2010 z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kraszewo-Gaczułty;

7) w sprawie wygaśnięcia mandatu sołtysa Sołectwa Kiniki;

8) w sprawie wygaśnięcia mandatu sołtysa Sołectwa Sierakowo;

9) w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Kiniki;

10) w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Sierakowo;

11) w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków;    

12) w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Raciąż;                                                     

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę