A A A

Archiwum wiadomości

Szukana fraza 
Utworzony po 
Utworzony przed 
 • V JARMARK RACIĄSKI

  Sobota, 18 sierpnia 2018
 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

  o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.), określonego
  art. 4 pkt. 8, nazwa zadania: „Budowa płyt pod wiaty przystankowe”

  1. Przedmiot zamówienia:

  Budowa płyt pod wiaty przystankowe na terenie Gminy Raciąż w ilości 4 sztuki.

  Opis zadania do wykonania:

  1. Żukowo Wawrzonki

  - wykonanie nasypu na poboczu

  - wykonanie betonowej płyty fundamentowej o wymiarach 3,6 m x 2,1 m x 0,15 m
  wg załączonego schematu

  - obsypanie płyty na bokach żwirem

  1. Nowe Młodochowo

  - zamontowanie rury Dn 300 w rowie przydrożnym

  - wykonanie nasypu na poboczu

  - wykonanie betonowej płyty fundamentowej o wymiarach 3,6 m x 2,1 m x 0,15 m
  wg załączonego schematu

  - obsypanie płyty żwirem

  1. Stare Gralewo

  - zamontowanie rury Dn 400 w rowie przydrożnym

  - wykonanie nasypu na poboczu

  - wykonanie wykopu pod płytę fundamentową

  - wykonanie betonowej płyty fundamentowej o wymiarach 3,6 m x 2,1 m x 0,15 m
  wg załączonego schematu

  - obsypanie płyty żwirem

  1. Zdunówek

  - wykonanie nasypu na poboczu

  - wykonanie betonowej płyty fundamentowej o wymiarach 3,6 m x 2,1 m x 0,15 m
  wg załączonego schematu

  - obsypanie płyty żwirem

  Wymagania

  1. Płyty betonowe – do wykonania płyt należy użyć betonu klasy minimum C16/20 (B-20). Płyty muszą być wykonane według załączonego schematu, w szalunku, zagęszczone mechanicznie, posiadać równą powierzchnię, bez żadnych wgłębień i pęknięć. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia 24 miesięcznej gwarancji na wykonane płyty betonowe oraz przedstawić certyfikaty potwierdzające klasę i ilość użytego betonu do wykonania każdej płyty betonowej.

  1. Termin wykonania zamówienia:

  Wymagany termin wykonania zamówienia - do 30 września 2018 roku

  1. Warunki udziału w postępowaniu

  O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

  - działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja).

  1. Posiadać wiedzę i doświadczenie.

  2. Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  Jako spełniający warunek udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy przedłożą:

  Ad. 1.

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku.

  Ad. 2.

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku.

  Ad. 3.

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku.

  Ad. 4.

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawczy o spełnieniu warunku.

  1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  Nazwa kryterium Waga

  Cena 100%

  W ofercie należy podać ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.

  Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

  Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

  Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz szczegółowe warunki określone przez Zamawiającego w umowie.

  Rozliczenie pomiędzy stronami: na podstawie faktur VAT, sporządzonych dla każdej z płyt, których zapłata nastąpi po wykonaniu zamówienia w ciągu 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionych faktur.

  1. Miejsce i termin składania ofert:

  Oferty należy składać do dnia: 24 sierpnia 2018 r. do godziny 10:00,

  miejsce: Urząd Gminy Raciąż, 09-140 Raciąż, ul. Kilińskiego 2, pokój nr 14 (sekretariat).

  1. Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania:

  imię i nazwisko: Adam Kowalski

  tel. 23/679-12-80

  fax. 23/679-12-75

  w terminach w godzinach pracy zamawiającego 7.30 – 16.00

  Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

  1. Formularz ofertowy

  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

  3. Schemat płyty betonowej

  4. Załączniki graficzne przedstawiające lokalizację płyt betonowych

  5. Projekt umowy

   

  WÓJT GMINY RACIĄŻ
  /-/ Ryszard Giszczak

 • Gmina Raciąż ogłasza konkurs na dekoracje dożynkowe ze słomy „Cuda ze słomy”. Szczegóły w regulaminie.

  REGULAMIN KONKURSU

  „CUDA ZE SŁOMY”

   

      1. Organizatorem konkursu jest Gmina Raciąż.

      2. Warunki uczestnictwa:

  • udział w konkursie mogą wziąć wszyscy mieszkańcy Gminy Raciąż;
  • warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie do konkursu w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 r.: telefonicznie nr 23 679-12-80, e-mailem na adres: wojt@gmina.raciaz.iap.pl  lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Raciąż;
  • dekoracje ze słomy muszą być ustawione przy drogach: gminnych, powiatowych lub krajowych;
  • nie zapewniamy miejsca pod dekoracje.

         3. Prace będą oceniane 20 sierpnia 2018 r.

         4. Wyniki konkursu będą podane na stronie internetowej  www.gmina.raciaz.iap.pl oraz na facebook’u Gminy Raciąż.

 • Przedmiotem zamówienia jest remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczepkowo.

  Wykaz głównych robót przewidzianych do wykonania w ramach zadania:

  1. Podłogi i posadzki

  2. Roboty murowe

  3. Tynki i okładziny ścian

  3.1 Naprawa tynków

  3.2 Malowanie i tynki mozaikowe

  3.3. Glazura

  4. Stolarka drzwiowa

  5. Żelbetowy zbiornik na nieczystości ciekłe

  6. Instalacja wod. – kan.

  7. Kanalizacja zewnętrzna

  8. Wewnętrzne linie zasilające

  9. Instalacje elektryczne wewnętrzne zaplecze

  10. Zakup wyposażenia do aneksu kuchennego i sali zajęć (w szczególności: w meble, zlew, kuchnię gazową i inne niezbędne po uzgodnieniu z Zamawiającym).

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: załączniki do zaproszenia – dokumentacja projektowa (budowlana, elektryczna, wod. - kan., w tym, między innymi: przedmiary robót, specyfikacje techniczne)

 • Kolejny numer Głosu Raciąża

  Poniedziałek, 23 lipca 2018

  Ukazał się kolejny numer Głosu Raciąża. Tradycyjnie gazeta w wydaniu papierowym dostępna jest w Urzędzie Gminy oraz w wydaniu elektronicznym w zakładce Głos Raciąża

  Aktualny Głos Raciąża

 • XXXIV sesja Rady Gminy Raciąż

  Środa, 18 lipca 2018

  Uprzejmie zawiadamiam, że XXXIV sesja Rady Gminy Raciąż odbędzie się w dniu 27 lipca 2018r. o godz. 1000, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2.

   

  Proponowany porządek obrad XXXIV sesji:

   

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.

  4. Zgłaszanie pytań i wniosków.      

  5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

   

  1) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż;

  2) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2018 rok;

  3) w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Raciąż;

  4) w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raciąż (ZUW Mława);

  5) w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Raciąż (PGKiM Raciąż);

  6) w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Raciąż.

   

  6. Wolne wnioski i zapytania.

  7. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.

   

  Przewodniczący Rady Gminy

  Jarosław Jaworski 

strony 1 2 3 4 5 6 7

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę