A A A

Archiwum wiadomości

Szukana fraza 
Utworzony po 
Utworzony przed 
 • Od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW muszą zostać złożone formie elektronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Powyższe wynika wprost z przepisów wspólnotowych i dotyczy wszystkich państw członkowskich UE. Tym rolnikom, którzy nie korzystają z internetu, Agencja oraz współpracujące z nią instytucje będą udzielały pomocy.  

   

  ARiMR, tak jak dotychczas, będzie przesyłać rolnikom wstępnie wypełniony wniosek tzw. wniosek spersonalizowany wraz z załącznikami wersji papierowej (do 2020 r.). Należy jednak traktować go jedynie informacyjnie.

  Złożenie wniosku w formie papierowej będzie możliwe jedynie dla tych rolników, którzy nie są w stanie złożyć wniosku w wersji elektronicznej i jednocześnie nie mogą skorzystać
  z pomocy technicznej zapewnionej przez biuro powiatowe ARiMR.

   

  Nowa aplikacja e-wniosku

  Aby ułatwić rolnikom złożenie wniosków przez internet, Agencja przygotowała nową aplikację eWniosekPlus. Jest ona przejrzystsza, prostsza i bardziej intuicyjna niż poprzednia.

  Przez cały proces wypełniania wniosku rolnik jest prowadzony za pomocą kreatora. Wypełnianie wniosku rozpoczyna się od wyrysowania upraw na działkach referencyjnych spersonalizowanych na podstawie wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 lub na dodanych nowych działkach referencyjnych (ewidencyjnych). Po wyrysowaniu uprawy rolnik zaznacza płatność, o którą ubiega się do danej uprawy. Może dodać niezbędne załączniki, a pozostałe dane we wniosku wypełniane są automatycznie przez aplikację. Aplikacja porównuje dane deklarowane przez rolnika z danymi referencyjnymi m.in. w zakresie maksymalnego kwalifikowanego obszaru (MKO), jak również przeprowadza kontrolę krzyżową między danymi deklarowanymi przez innych rolników oraz inne sprawdzenia w zakresie kompletności wniosków.

  Aplikacja również na bieżąco wylicza powierzchnie gruntów ornych, procent uprawy głównej oraz dwóch upraw głównych. W zakresie sprawdzenia wymogów zazielenienia dostępny jest kompleksowy przegląd zawierający informacje na temat zwolnienia z wymogu dywersyfikacji upraw, zwolnienia z wymogu utrzymania obszarów proekologicznych (EFA), spełnienia wymogu dywersyfikacji upraw, spełnienia wymogu utrzymania EFA, powierzchni, nazwy
  i procentu upraw głównych, danych dotyczących elementów EFA oraz trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym.

  Program ma tę zaletę, że nie tylko wychwyci pomyłki, ale również na bieżąco będzie informował o popełnionych błędach czy brakach. Prawidłowo wypełniony e-wniosek zaoszczędzi rolnikowi czasu na składanie dodatkowych wyjaśnień, dokonywanie korekt, co w konsekwencji przyspieszy obsługę wniosku oraz da szansę na wcześniejsza wypłatę płatności.               

   

  Główne korzyści wynikające z wypełniania oraz złożenia wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 poprzez aplikację eWniosekPlus to:

  • brak konieczności uzupełniania danych alfanumerycznych w zakresie płatności obszarowych, wszystkie dane generowane są automatycznie na podstawie narysowanych granic upraw i wybranych płatności,
  • brak konieczności wielokrotnego rysowania tych samych powierzchni w ramach działek rolnych głównych i podrzędnych, działki rolne generowane są automatycznie na podstawie narysowanych granic upraw i wybranych płatności,
  • dostęp do aktualnych danych referencyjnych, które prezentowane są w ramach przeglądu danych dla działek referencyjnych oraz wykorzystywane podczas kontroli wstępnych,
  • możliwość złożenia wniosku bez konieczności modyfikowania danych, w przypadku, gdy powierzchnie deklarowane do płatności oraz ich położenie nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego roku (dostępne w ramach uproszczonego trybu wypełniania wniosku),
  • wyświetlane na bieżąco w trakcie wypełniania wniosku wskazówki w zakresie uzupełniania pól, dołączania wymaganych załączników,
  • wyświetlane na bieżąco w trakcie wypełniania wniosku komunikaty o stwierdzonych brakach lub błędach we wniosku o przyznanie płatności (ich poprawienie lub uzupełnienie przed zatwierdzeniem i wysłaniem wniosku do biura powiatowego ARiMR pozwoli na uniknięcie zmniejszeń kwot płatności ze względu na stwierdzone nieprawidłowości),
  • wyświetlany na bieżąco przegląd w zakresie danych do płatności za zazielenienie,
  • możliwość złożenia wniosku oraz mobilny dostęp do konta przy użyciu tabletu lub smartfonu.

   

  Jak skorzystać z aplikacji eWniosekPlus

  Od 12 lutego 2018 r. wszyscy rolnicy za pośrednictwem strony internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl będą mogli zapoznać się z wersją demonstracyjną aplikacji eWniosekPlus
  i sprawdzić, jak ten program działa i jak z niego korzystać.

  Pełna wersja nowej aplikacji zostanie udostępniona na stronie internetowej Agencji 15 marca 2018 r., czyli w dniu rozpoczęcia tegorocznej kampanii przyjmowana wniosków o przyznanie płatności.   

  Krok pierwszy to zalogowanie się do systemu informatycznego ARiMR.

  Rolnicy, którzy posiadają już konto w aplikacji e-Wniosek, mogą zalogować się na istniejące konto. W przypadku, gdy rolnik nie posiada konta w aplikacji e-Wniosek, powinien je utworzyć na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce eWniosekPlus. Do założenia konta wystarczy podać trzy dane weryfikacyjne:

  • numer identyfikacyjny producenta – „numer gospodarstwa”,
  • kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku 2017
   (w przypadku gdy rolnik w danym dniu otrzymał więcej niż jeden przelew należy wprowadzić kwotę z największego przelewu, w przypadku braku otrzymania przelewu od ARiMR w roku 2017 należy wprowadzić wartość 0),
  • 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

  Zalecane jest również wskazanie adresu e-mail - pole nieobowiązkowe.

  Po poprawnej weryfikacji system automatycznie założy konto oraz pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła celem zapewnienia możliwości ponownego logowania do systemu. ARiMR zaleca utworzenie konta przed rozpoczęciem naboru wniosków w 2018 r.

   

  Krok drugi to wypełnienie wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 z wykorzystaniem podpowiedzi wyświetlanych na bieżąco i dołączenie wymaganych dokumentów. Aplikacja automatycznie sprawdzi, czy wszystkie pola obowiązkowe we wniosku zostały wypełnione i czy wniosek został wypełniony poprawnie.  

   

  Krok trzeci to wysłanie wniosku i pobranie potwierdzenia.

   

  Szkolenia i pomoc

  Rolnicy, by wypełnić obowiązek ubiegania się o dopłaty za pośrednictwem e-wniosku, nie zostaną pozostawieni sami sobie.

  Od 16 lutego br., po udostępnieniu wersji DEMO aplikacji eWniosekPlus, ARiMR przeprowadzi cykl szkoleń praktycznych mających na celu przygotowanie pracowników ARIMR, rolników, doradców (zatrudnionych zarówno w ODR-ach, jak i tych prywatnych), pracowników Izb Rolniczych do korzystania z aplikacji eWniosekPlus. Szkolenia będą się odbywać kaskadowo, tzn. pracownicy centrali ARiMR przeprowadzą szkolenia dla pracowników Centralnego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz pracowników Oddziałów Regionalnych ARiMR, którzy następnie będą szkolić pracowników ośrodków doradztwa rolniczego oraz pracowników biur powiatowych, natomiast pracownicy ODR oraz biur powiatowych będą prowadzić szkolenia dla rolników.

   

  Rolnicy, którzy nie mają dostępu do internetu, by złożyć wniosek, będą mogli skorzystać ze stanowisk komputerowych biur powiatowych Agencji oraz pomocy jej pracowników.

  Po udostępnieniu pełnej wersji aplikacji na stronie internetowej od 15 marca 2018 r. ARiMR uruchomi punkty pomocy technicznej w biurach powiatowych, gdzie rolnik będzie mógł skorzystać z pomocy technicznej przy wypełnianiu wniosku w aplikacji eWniosekPlus. Planuje się również zorganizowanie dni otwartych w biurach powiatowych, w trakcie których rolnik będzie mógł skorzystać z pomocy pracowników BP.

  Dodatkowo na stronie internetowej ARiMR udostępnione będą filmy instruktażowe oraz wszelkiego rodzaju instrukcje obejmujące swoim zakresem całość procesu składania wniosku - począwszy od założenia konta w aplikacji eWniosekPlus po wysłanie kompletnego wniosku do ARiMR przez internet.

  Po pomoc rolnicy będą mogli także udać się do ODR-ów oraz Izb Rolniczych.  

   

  Przygotowana jest także szeroka kampania informacyjna poprzez spoty telewizyjne, audycje radiowe, spoty informacyjno-promocyjne, artykuły w prasie ogólnopolskiej, regionalnej, branżowej oraz na portalach o tematyce rolniczej, udział w imprezach o charakterze targowo-wystawienniczym i ulotki. Planowany jest również udział ekspertów ARiMR w programach telewizyjnych, radiowych, podczas których rolnicy będą informowani o zasadach składania wniosku on-line.

  Oświadczenie zamiast e-wniosku

  W roku 2018 zamiast wniosku o przyznanie płatności rolnicy mogą złożyć pisemne oświadczenie, w którym potwierdzą brak zmian w porównaniu do wniosku z poprzedniego roku.

  Oświadczenie może być składane przez rolników, którzy we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarowali powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i:

  • ubiegali się o co najmniej jedną z płatności:
  • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020),
  • nie ubiegali się o:
  • płatności dla młodych rolników, płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, płatności do upraw roślin pastewnych, płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni uprawy truskawek, płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności do bydła, płatności do krów,
  • płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne (PROW 2014-2020),
  • płatności ekologiczne (PROW 2014-2020),
  • płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013),
  • potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego
   w 2017 r.,
  • chcą ubiegać się w 2018 r. o te same płatności co we wniosku o przyznanie płatności w 2017 roku.

   

  Oświadczenie będzie można składać w terminie od 15 lutego do 14 marca 2018 r na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ARiMR, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji.

   

  Skuteczne złożenie oświadczenia będzie równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 i ubieganie się przez rolnika o płatności, o które ubiegał się w 2017 r.

  W przypadku, gdy po złożeniu oświadczenia w gospodarstwie wystąpią zmiany w zakresie wnioskowania lub działek referencyjnych (ewidencyjnych) lub działek rolnych, rolnik będzie musiał złożyć zmianę do wniosku w terminie do 31 maja 2018 r.

  Szacuje się, iż od 300 tys. do nawet 500 tys. rolników może złożyć oświadczenie zamiast wniosku.

   

   

  Biuro Prasowe ARiMR

 • Poniżej znajduję druk oświadczenia majątkowego do pobrania

  POBIERZ

 • Głos Raciąża Nr 1 (294) 2018

  Piątek, 02 lutego 2018

  Ukazał się kolejny numer Głosu Raciąża. Tradycyjnie gazeta w wydaniu papierowym dostępna jest w Urzędzie Gminy oraz w wydaniu elektronicznym w zakładce Głos Raciąża

  Aktualny Głos Raciąża

 • Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

   

  Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.

   

  Z Profilem Zaufanym na pewno Ci się uda.

   

  JPK_VAT to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane pobierane są bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat

   

  Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest certyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany (eGO). JPK trzeba też uwierzytelnić.

   

  Więcej o JPK – TUTAJ.

   

  Mikroprzedsiębiorcy, którzy nie chcą mieć problemów z przesłaniem JPK_VAT, już dziś powinni  bezpłatnie założyć Profil Zaufany. To proste!

  Załóż Profil Zaufany już dziś!

   

  Jeżeli przedsiębiorcy już teraz założą Profil Zaufany będą dobrze przygotowani do wysyłki pierwszego JPK_VAT. Profil Zaufany da im gwarancję łatwego, szybkiego i bezpiecznego wysłania pliku JPK_VAT.

  Jak to zrobić?

  Profil Zaufany można założyć na dwa sposoby:

  1.Przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej

  W tej opcji Profil Zaufany można założyć i potwierdzić w pełni online, 24h/7 dni w tygodniu. Warunek? Posiadanie konta w tych bankach: PKO Bank Polski SA, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Millennium Bank lub konto na platformie Envelo.

   

  Za pomocą konta bankowego szybko i bezpiecznie można założyć i potwierdzić Profil Zaufany. Chodzi o to, że dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta). Dlatego każdy - w tym przedsiębiorca - kto zdecyduje się na ten sposób założenia Profilu Zaufanego, nie musi już potwierdzać ich osobiście w urzędzie.

   

  Krok 1: Wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego w systemie bankowości elektronicznej.

  Krok 2: Operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia Profilu Zaufanego.

  2.Przez internet potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym

  Krok 1: Wejdź na stronę www.pz.gov.pl.

  Krok 2: Wybierz możliwość założenia Profilu Zaufanego z potwierdzeniem w Punkcie Potwierdzającym. 

  Krok 3: Wypełnij w internecie wniosek o założenie Profilu Zaufanego

  Krok 4: Po założeniu Profilu w internecie należy odwiedzić Punkt Potwierdzający. Jest na to 14 dni od złożenia wniosku. Na stronie www.pz.gov sprawdź, gdzie znajduje się najbliższy Punkt Potwierdzający.

   

  W całej Polsce funkcjonuje prawie 1500 takich Punktów. To m.in. urzędy skarbowe, inspektoraty ZUS, banki, urzędy miejskie, czy wojewódzkie.

   

  Pełna lista punktów potwierdzających - TUTAJ.

  Do czego jeszcze przydaje się Profil Zaufany?

  Dzięki Profilowi Zaufanemu można m.in.:

  • Składać i sprawdzać dokumenty rozliczeniowe w ZUS i US

  • Złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej

  • Zgłosić utratę dokumentu tożsamości

  • Wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

  • Załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny, Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym

  • Uzyskać odpis aktu stanu cywilnego

  • Dziesiątki innych spraw.

  Dlatego: przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

  Więcej informacji na stronie www.pz.gov.pl

 • Zapraszamy na badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego (profilaktyka jaskry)

  W dniu: 29.01.2018 w Przychodni Lekarskiej „ASMED”  w Koziebrodach 80 w godzinach od 10:00 do 13:00 odbędą się  Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

  Zapisy telefonicznie (23)679-70-01

  Koszt badania komputerowego 5 zł

  Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego 10 zł(badanie dodatkowe)

  Zapisy prowadzone będą do dnia 29.01.2018

  Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację

  okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

  Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

   

  Serdecznie zapraszamy  

  OKO-LUX Sp z o.o.

 • Uprzejmie informujemy, że w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu od lutego 2018 roku prowadzone będą następujące kierunki kształcenia:

   

  OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA (1 rok nauki)

   

  Absolwent będzie umiał: pomagać podopiecznym w wykonywaniu czynności dnia codziennego (gotowanie, pranie, sprzątanie), czynności pielęgnacyjnych (mycie, czesanie), ćwiczeń rehabilitacyjnych, rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych, udzielać pierwszej pomocy, motywować podopiecznych do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań, rozpoznawać i diagnozować ich potrzeby oraz dostosowywać dietę do stanu ich zdrowia.

  Możliwości zatrudnienia: domy opieki społecznej, oddziały szpitalne opieki długoterminowej, ośrodki pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, zakłady opiekuńczo-lecznicze, oddziały psychiatryczne, ośrodki dla niewidomych i niesłyszących, świetlice środowiskowe, szkoły, ośrodki pomocy rodzinie, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym.

   

  OPIEKUN MEDYCZNY (1 rok nauki)

   

  Absolwent będzie umiał: wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i udzielać pierwszej pomocy, rozpoznawać i rozwiązywać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku, asystować pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, konserwować, dezynfekować przybory i narzędzia stosowane podczas wykonywania zabiegów, podejmować współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

   

  Możliwości zatrudnienia: szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki i domy pomocy społecznej, niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej, indywidualna opieka w domu pacjenta, środowiskowe domy pomocy, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. 

   

  TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH (2 lata nauki)

   

  Absolwent będzie umiał: wykonywać zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań, ustalać rodzaj zabiegów kosmetycznych zgodnie z rozpoznaniem, posługiwać się nomenklaturą używaną w światowej kosmetyce i kosmetologii, stawiać diagnozę, odróżniać skórę zdrową od chorobowo zmienionej, charakteryzować skład preparatów powszechnie używanych w kosmetyce oraz ich działanie na skórę i organizm.

   

  Możliwości zatrudnienia: salony kosmetyczne, studia stylizacji i wizażu, salony odnowy biologicznej, własna działalność w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej i upiększającej.

   

  ABSOWENCI WSZYSTKICH KIERUNKÓW ZDOBĘDĄ KWALIFIKACJE HONOROWANE W POLSCE I NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ.

  NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA I ODBYWA SIĘ W SYSTEMIE ZAOCZNYM 

  Od kandydatów wymagana jest ukończona szkoła średnia (bez konieczności posiadania matury). Szczegółowe informacje na stronie www.storaciaz.strefa.pl.

 • Szanowni Państwo

   

  Zwracamy się do Państwa  z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze. Informacje z ankiet pozwolą nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez LGD - Przyjazne Mazowsze. Ankiety zostały opracowane na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki zostaną wykorzystane do sporządzania corocznych sprawozdań z realizacji LSR. 

   

   

  Ankieta (link poniżej)

  https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=706dabd4&&b=27162978dc&&c=9ac7ead8

   

  Zarząd LGD - Przyjazne Mazowsze

strony 1 2 3 4 5 6 7

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę