A A A

Archiwum wiadomości

Szukana fraza 
Utworzony po 
Utworzony przed 
 • Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości

  W związku przekazywaniem nieprawdziwych informacji na temat rozstrzygnięcia II rokowań  na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Kraszewo-Gaczułty, wyjaśniam:

  Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły w miejscowości Kraszewo-Gaczułty ogłoszonych zostało pięć przetargów i dwa rokowania. Wszystkie przetargi oraz  I rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak zainteresowanych nabyciem nieruchomości. Dopiero w  II rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły, stanowiącej  własność Gminy Raciąż, położonej w miejscowości Kraszewo-Gaczułty, oznaczonej numerem ewid. działki 72/1 o pow.0,6200 ha wpłynęły dwie oferty.

  Oferta nr 1: Fundacja „Leśne Zacisze” Schronisko dla Osób Bezdomnych, Sokołowy Kąt 1, 09 – 135 Siemiątkowo za kwotę 182.000,00 zł.

  Oferta nr 2: osoba fizyczna za kwotę 170.100,00 zł

  Obydwie oferty zakwalifikowały się do ustnej części rokowań.

  Oferent nr 1 przedstawił komisji swoje zamierzenia co do zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości, według informacji oferenta nr 1 nieruchomość nabywa z przeznaczeniem na cele statutowe fundacji.

  Oferent nr 2 nie ujawnił komisji swoich zamiarów co do zagospodarowania nieruchomości.

  Komisja ustaliła nabywcę , który zaproponował wyższą kwotę oraz korzystniejszy dla Gminy Raciąż,
  w ocenie komisji, sposób zagospodarowania nieruchomości.

  Jednocześnie informuję, że zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, cena zamieszczona
  w pisemnej ofercie nie podlega dalszym negocjacjom.

   

                             

  Przewodniczący Komisji Przetargowej

                                                           

 • GŁOS RACIĄŻA Nr 10

  Czwartek, 18 października 2018
 • Raciąż, dnia 9 października 2018 r.

  RRG.7140.3.2018

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

  o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), określonego
  art. 4 pkt. 8, nazwa zadania: „Wykonanie remontu budynków socjalnych położonych
  w miejscowości Wępiły 37 oraz Strożęcin 30”

   

  • Przedmiot zamówienia:

  „Wykonanie remontu budynków socjalnych położonych w miejscowości Wępiły 37 oraz Strożęcin 30.”

   

  Opis zadania do wykonania w budynku mieszkalnym Wępiły 37:

   

  Wykonanie remontu budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Wępiły 37, gm. Raciąż poprzez:

  - wykonanie w mieszkaniu nr 1 wentylacji w kuchni oraz montaż drzwiczek od wybierania sadzy w przewodzie dymowym;

  - wykonanie w mieszkaniu nr 2 wentylacji i nawiewu zewnętrznego powietrza do pomieszczenia z kotłem CO na opał stały;

  - wykonanie w mieszkaniu nr 3 wyprowadzenia wentylacji kuchni z poddasza ponad dach, montaż nawiewu zewnętrznego powietrza do kuchni z kotłem CO na opał stały oraz montaż drzwiczek do wybierania sadzy w przewodzie dymowym;

  - wykonanie w mieszkaniu nr 5  wyprowadzenia wentylacji kuchni z poddasza ponad dach oraz montaż drzwiczek do wybierania sadzy w przewodzie dymowym.

   

  Opis zadania do wykonania w budynku mieszkalnym Strożęcin 30:

   

  Wykonanie remontu budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Strożęcin,
  gm. Raciąż poprzez:

  - wykonanie w mieszkaniu nr 1 wentylacji w kuchni i pokoju oraz montaż drzwiczek do wybierania sadzy w przewodzie dymowym;

  - wykonanie w mieszkaniu nr 2 wentylacji w kuchni oraz montaż drzwiczek do wybierania sadzy w przewodzie dymowym;

  - wykonanie w mieszkaniu nr 3 wentylacji w kuchni oraz montaż drzwiczek do wybierania sadzy w przewodzie dymowym.

   

  • Termin wykonania zamówienia:
  •  

  Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 31 października 2018 roku

   

  • Warunki udziału w postępowaniu

   

  O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

   

   

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
  3. zdolności technicznej lub zawodowej.

   

  Jako spełniający warunek udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy przedłożą:

  Ad. 1.

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku.

  Ad. 2.

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku.

  Ad. 3.

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku.

   

  • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

   

  Nazwa kryterium

  Waga

  Cena

  100%

   

  W ofercie należy podać ceny netto i brutto za wykonanie remontu budynków socjalnych położonych w miejscowości Wępiły 37 oraz Strożęcin 30.”

   

   

  Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

  Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz szczegółowe warunki określone przez Zamawiającego w umowie.

  Materiały do wykonania zamówienia zapewnia Wykonawca. Użyte materiały powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w niniejszym zamówieniu oraz zapewniać sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy.

   

  Warunki płatności: fakturowanie – jedną fakturą / rachunkiem, po wykonaniu zadania i jego odbiorze przez Zamawiającego (bez uwag).

   

   

  • Miejsce i termin składania ofert:

   

  Oferty należy składać do dnia: 15 października 2018 r. do godziny 10:00,

  miejsce: Urząd Gminy Raciąż, 09-140 Raciąż, ul. Kilińskiego 2, pokój nr 14 (sekretariat).

  Dopuszcza się składanie ofert drogą mailową na adres:

  b.czarnecki@gmina.raciaz.iap.pl

   

  • Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania:

   

  imię i nazwisko:          Bartosz Czarnecki

  tel.                              23/679-12-80

  fax.                             23/679-12-75

  w terminach                w godzinach pracy zamawiającego 7.30 – 16.00

   

   

   

   

  Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

   

   

  WÓJT GMINY RACIĄŻ

   

                       /-/ Ryszard Giszczak

 • Raciąż, dnia 9 października 2018 r.

  RRG.7140.4.2018

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

  o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), określonego
  art. 4 pkt. 8, nazwa zadania: Wykonanie remontu budynków socjalnych położonych
  w miejscowości Wępiły 37 oraz Strożęcin 30 poprzez wzmocnienie osiadającego fundamentu, remont ścian oraz kominów.”

  • Przedmiot zamówienia:

  „Wykonanie remontu budynków socjalnych położonych w miejscowości Wępiły 37 oraz Strożęcin 30 poprzez wzmocnienie osiadającego fundamentu, remont ścian oraz kominów.”

   

  Opis zadania do wykonania w budynku mieszkalnym Wępiły 37:

   

  Wykonanie remontu budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Wępiły 37, gm. Raciąż poprzez:

  - wzmocnienie osiadającego fundamentu;

  - likwidacja spękań i rys na ścianie szczytowej od strony zachodniej;

   

  Opis zadania do wykonania w budynku mieszkalnym Strożęcin 30:

   

  Wykonanie remontu budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Strożęcin,
  gm. Raciąż poprzez:

  - likwidację spękań, rys oraz odtworzenie czapki kominowej w kominie od strony wschodniej;

  - przemurowanie komina od strony zachodniej w części ponad dachem;

  - naprawa uszkodzonych kominów ponad dachem.

   

  • Termin wykonania zamówienia:
  •  

  Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 31 października 2018 roku

   

  • Warunki udziału w postępowaniu

   

  O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

   

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
  3. zdolności technicznej lub zawodowej.

   

  Jako spełniający warunek udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy,
  którzy przedłożą:

   

   

   

   

  Ad. 1.

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku.

  Ad. 2.

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku.

  Ad. 3.

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku.

   

  • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

   

  Nazwa kryterium

  Waga

  Cena

  100%

   

  W ofercie należy podać ceny netto i brutto za wykonanie remontu budynków socjalnych położonych w miejscowości Wępiły 37 oraz Strożęcin 30 poprzez wzmocnienie osiadającego fundamentu, remont ścian oraz kominów

   

  Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

  Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz szczegółowe warunki określone przez Zamawiającego w umowie.

  Materiały do wykonania zamówienia zapewnia Wykonawca. Użyte materiały powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w niniejszym zamówieniu oraz zapewniać sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy.

   

  Warunki płatności: fakturowanie – jedną fakturą / rachunkiem, po wykonaniu zadania i jego odbiorze przez Zamawiającego (bez uwag).

   

  • Miejsce i termin składania ofert:

   

  Oferty należy składać do dnia: 15 października 2018 r. do godziny 10:00,

  miejsce: Urząd Gminy Raciąż, 09-140 Raciąż, ul. Kilińskiego 2, pokój nr 14 (sekretariat).

  Dopuszcza się składanie ofert drogą mailową na adres:

  b.czarnecki@gmina.raciaz.iap.pl

   

  • Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania:

   

  imię i nazwisko:          Bartosz Czarnecki

  tel.                              23/679-12-80

  fax.                             23/679-12-75

  w terminach                w godzinach pracy zamawiającego 7.30 – 16.00

   

  Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

  WÓJT GMINY RACIĄŻ

   

                       /-/ Ryszard Giszczak

 • ZAWIADOMIENIE - XXXVI sesja Rady Gminy Raciąż

  Poniedziałek, 08 października 2018

   

  ZAWIADOMIENIE

   

   

  Uprzejmie zawiadamiam, że XXXVI sesja Rady Gminy Raciąż odbędzie się w dniu 15 października 2018 roku o godz. 1000, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2.

   

  Proponowany porządek obrad XXXVI sesji:

   

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy.

  4. Zgłaszanie pytań i wniosków. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

  1) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż;

   

  2) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2018 rok;

   

  3) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII.190.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 października 2017r.

  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raciąż;

   

  4) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej;

   

  5) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI.217.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 marca 2018r. w sprawie

  ustalenia planu dofinansowania zawodowego nauczycieli w 2018r. i maksymalnej kwoty opłat za

  kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

   

  6. Wolne wnioski i zapytania.

  7. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy.

   

   

  Przewodniczący Rady Gminy

   

  Jarosław Jaworski

   

 • Na podstawie informacji uzyskanych z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informujmy rolników, którzy składali wnioski o oszacowanie szkód suszowych w czerwcu 2018 r., o możliwości złożenia (tylko w przypadku wystąpienia szkód suszowych) podania do Komisji suszowej w Gminie Raciąż o doszacowanie szkód w uprawach buraków cukrowych i ziemniaków.
   
  W podaniu należy podać rodzaj uszkodzonej przez suszę uprawy (buraki cukrowe, ziemniaki), jej powierzchnię - zgodną z wnioskiem o płatności na 2018 r. oraz szacowany procent uszkodzenia uprawy znajdującej się na polu.
   
  Podania należy składać w terminie do dnia 09.10.2018 r. Po tym terminie zostaną przeprowadzone oględziny, na podstawie których Komisja dokona szacowania strat.

 • Gmina Raciąż, na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Płońsk w partnerstwie z Jednostką Strzelecką 1006 z Płońska, Szkołą Podstawową w Starym Gralewie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Kaczorowach oraz sołectwem Strożęcin zrealizowała zadanie w ramach operacji pn.: „Przywrócenie walorów historycznych poprzez rozbudowę sieci okopów z 1915 roku w miejscowości Strożęcin, ze stworzeniem przestrzeni turystycznej dla mieszkańców oraz turystów Gminy Raciąż”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na  wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju przy udziale Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze. Wartość projektu to 191.217,40 zł, w tym  dofinasowanie z PROW 2014–2020 wyniosło 118 485,00 zł.

   

  30 września 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie sieci okopów wojskowych w Strożęcinie. Na uroczystość przybyło wielu mieszkańców powiatu płońskiego oraz przedstawiciele władz samorządowych wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych, służb mundurowych (policji i straży), organizacji społecznych i dyrekcji lasów państwowych. Po wystąpieniach gospodarzy Ryszarda Giszczaka Wójta Gminy Raciąż i Tomasza Józwiaka Nadleśniczego Nadleśnictwa Płońsk, zaproszonych gości na czele z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem oraz krótkim rysie historycznym, proboszcz parafii św. Małgorzaty w Starym Gralewie ks. kanonik dr Jan Stanisław Piotrowski poświęcił sieć okopów.

   

  Po oficjalnym przecięciu wstęgi, licznie przybyli goście zwiedzali okopy, oglądali wystawę historyczną i prezentację współczesnej broni. Dopełnieniem zwiedzania okopów była inscenizacja historyczna przygotowana przez Jednostkę Strzelecką 1006 z Płońska.

   

  W ramach projektu odtworzono oraz wyposażono sieć okopów wojskowych z 1915 roku w miejscowości Strożęcin oraz stworzono przestrzeń turystyczną dla mieszkańców oraz turystów Gminy Raciąż.

  Na początku 1915 roku przebiegała w tym miejscu linia frontu biegnąca od Drobina przez Raciąż. W dniach 14 -17 lutego 1915 r. stoczono w tym miejscu ciężkie walki pomiędzy siłami Imperium Rosyjskiego a Prusami.W dniu 15 lipca wojska Pruskie wycofały się z tej linii w kierunku Płońska, Zakroczymia i Nowego Dworu. W okopie objętym planowaną Inwestycją stacjonował 64 Grenadierski Rezerwowy Pułk Piechoty wchodzący w skład I Dywizji Rezerwowej Gwardii Pruskiej. Stroną nacierającą był 5 Kałużyński Pułk Piechoty, który wchodził w skład II Dywizji Piechoty Imperium Rosyjskiego I Armii. W czasie pokoju stacjonował on w Modlinie i był częścią sił zlokalizowanych na linii Warszawa, Płock, Mława. Żołnierze 64 pułku stacjonowali w tych okopach około 5 miesięcy, mieli dobre stosunki z miejscową ludnością. Na lokalnych cmentarzach znajduje się wiele grobów z polskimi nazwiskami żołnierzy służących w 64 pułku.

   

  Celem przedsięwzięcia jest nie tylko pokazanie militarnego charakteru obiektu, ale także pokazanie życia w okopie, losów wielu ludzi, którzy tam stacjonowali. Przedsięwzięciem objęto odbudowę niektórych odcinków sieci okopów oraz zakup replik umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy obu stron konfliktu – 12 osobowego oddziału wojsk pruskich oraz dwóch przedstawicieli wojsk carskich. 

  Zamieszczone zostały również specjalne tablice informacyjne zawierające dane historyczne i opisy odnoszące się do odtworzonego obiektu - zarówno ogólny zarys historyczny jak i opisy poszczególnych stanowisk i elementów wyposażenia/uzbrojenia w okopie. Jak nam wiadomo jest to jedyna taka rekonstrukcja na terenie woj. mazowieckiego. To żywa lekcja historii.

strony 1 2 3 4 5 6 7

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę