A A A

Archiwum wiadomości

Szukana fraza 
Utworzony po 
Utworzony przed 
 • Przedmiotem zamówienia jest dostawa pospółki, na dożwirowanie dróg gminnych w Gminie Raciąż w 2017 r. (wraz z załadunkiem pospółki, transportem i rozładunkiem na miejsce wskazane przez Zamawiającego).

  Przewidywana ilość pospółki – ok. 2577 m3.

  Materiał będący przedmiotem dostawy zapewnia Wykonawca.

  UWAGA : Podana ilość może ulec zmianie. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktycznie dostarczone ilości materiału oraz koszty wskaźnikowe za jeden metr sześcienny pospółki podany  w ofercie. 

  Wymagania dla przedmiotu dostawy – wg normy PN – B-02481:1998; charakteryzujący się zawartością sumy frakcji piaskowej i żwirowej pomiędzy 10 a 50 %.

 • XXIV sesja Rady Gminy Raciąż

  Czwartek, 25 maja 2017

  Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 9 czerwca 2017r. (piątek) o godz. 1000 odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Raciąż. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej (II p.) Urzędu Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2.

   

  Proponowany porządek obrad XXIV sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy.

  4. Zgłaszanie pytań i wniosków.

  5. Przedłożenie Sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Raciąż za 2016 rok, informacją o stanie mienia komunalnego Gminy oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

  6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

  1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Raciąż za 2016 rok;

  2) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raciąż absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy za 2016 rok;

  3) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż;

  4) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2017 rok;

  5) w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej;

  7. Przedłożenie oceny zasobów pomocy społecznej.

  8. Wolne wnioski i zapytania.

  9. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Gminy.

   

  Przewodniczący Rady Gminy

  Jarosław Jaworski

 • Kolejny projekt LGD - Przyjazne Mazowsze wśród wybranych

   

  Celem projektu „Dbajmy o powietrze" jest upowszechnieniu wiedzy w  zakresie ochrony powietrza, w tym gospodarki niskoemisyjnej, poznanie rozwiązań przyczyniających się do redukcji emisji zanieczyszczeń.  Chcemy popularyzować  wiedzę na temat  jakości powietrza w naszym otoczeniu, by lepiej rozumieć wpływ lasów na stan powietrza; czym jest odpowiedzialna gospodarka leśna i jaki ma wpływ na stan powietrza, poznać cykl życia lasu od nasionka do „fabryki powietrza” i uświadomić znaczenie drewna jako odnawialnego źródła energii. W ramach inicjatywy planujemy prelekcję oraz konkurs dla lokalnej społeczności pt. Dbajmy o powietrze, a także wydanie publikacji pod tym samym tytułem.

  Partnerem przedsięwzięcia jest Nadleśnictwo Płońsk.

  Konkurs zostanie przeprowadzony podczas festynu „Dni otwarte Nadleśnictwa Płońsk pt. Kwitnące ogrody” w miejscowości Kuchary Królewskie w dniu 21 maja 2017r. Do udziału w konkursie zostaną zaproszeni mieszkańcy obszarów wiejskich w tym rodziny. Celem konkursu jest popularyzacja tematyki m.in. takiej jak: ochrona powietrza, w tym gospodarka niskoemisyjna, rozwiązania przyczyniające się do redukcji emisji zanieczyszczeń, wpływ lasów na stan powietrza.

  Prelekcja przed konkursem ma poszerzyć wiedzę mieszkańców wsi i uczestników imprezy na temat ochrony powietrza, odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

  Publikacja Dbajmy o powietrze, która zostanie wydana we wrześniu br. będzie propagowała treści dotyczące ochrony powietrza w tym  gospodarki niskoemisyjnej  i rozwiązań przyczyniających się  do redukcji emisji zanieczyszczeń oraz wpływu lasu na jakość powietrza. Wskaże najważniejsze czynniki  wpływające na skażenie atmosfery jak również na sposoby ograniczenia emisji szkodliwych substancji, które powstają podczas spalania. Dowiemy się jak powinniśmy chronić własne zdrowie,  w przypadku występowania smogu.

  Publikacja nt. ochrony powietrza będzie dystrybuowana bezpłatnie, zostanie przekazana organizacjom społecznym, instytucjom i mieszkańcom powiatu płońskiego oraz zainteresowanym osobom z województwa mazowieckiego. Całość zadania zostanie zrealizowana na terenie powiatu płońskiego.

   

  Polacy oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w całej Unii Europejskiej. Polska jest jednym z nielicznych krajów Europy, w których nie istnieją jeszcze praktycznie żadne kary dla osób palących śmieci albo usuwających filtry DPF. Przykłady takich niewłaściwych zachowań występują także na naszym terenie. Na  stronie starostwa powiatowego w Płońsku zamieszczane są  informacje o wysokim stężeniu zanieczyszczeń w powietrzu na naszym terenie. W związku z tym bardzo ważnym zadaniem jest uświadomienie naszej społeczności znaczenia dbałości o czystość powietrza poprzez popularyzację wiedzy w tym zakresie. Zadaniem głównym projektu jest pokazanie problemu „złego powietrza” w sposób łatwy i przyswajalny dla osób z każdej grupy wiekowej. Ważne jest uświadomienie sobie, że  każdy z nas bez dodatkowych środków, zmieniając jedynie swoje przyzwyczajenia może przyczynić się do poprawy stanu powietrza jakim oddychamy. Elementem środowiska, który ma ogromny wpływ na stan powietrza są lasy. Uczestnicy projektu dowiedzą się w jakim stopniu odpowiedzialna gospodarka leśna przyczynia się do poprawy jakości powietrza. Zrozumieją także, dlaczego warto dbać o środowisko, w którym żyjemy.

  Opracowała:  Danuta Kucińska

  Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

strony 1 2 3 4 5 6 7

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę