A A A

Archiwum wiadomości

Szukana fraza 
Utworzony po 
Utworzony przed 
 • Konferencja  podsumowująca projekt „Wspólna sprawa”

  Konferencja odbędzie się 7 grudnia 2017 roku w Centrum Edukacyjno Konferencyjnym w Płońsku ul. H. Sienkiewicza 11

  Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

  Celem projektu „Wspólna sprawa” jest rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich społeczności lokalnych poprzez realizację oddolnych inicjatyw - wspólnych projektów popularyzujących aktywne i twórcze formy spędzania czasu wolnego. W ogłoszonym przez nas konkursie grantowym „ABC wspólnego działania” postawiliśmy na inwencję i kreatywność mieszkańców, angażowanie społeczności lokalnej dla dobra wspólnego oraz edukację na rzecz rodzin w zakresie rodzicielstwa i macierzyństwa. Wybraliśmy 10 inicjatyw, które były realizowane od lipca do listopada 2017 roku a każda z nich obejmowała po kilka wydarzeń, które miały miejsce  w różnych gminach powiatu płońskiego. Konferencja jest podsumowaniem i popularyzacją efektów inicjatyw, zrealizowanych przez grupy nieformalne i stowarzyszenia.

  Program konferencji

  9.00 -9.30 Wprowadzenie; przedstawienie programu oraz celów projektu i konkursu grantowego

  9.30 – 11.00 Prezentacje uczestników projektu wybranych w konkursie grantowym – podsumowanie zrealizowanych inicjatyw

  11.0 – 11.15 Przerwa kawowa

  11.15 – 12.00 Prezentacje uczestników projektu – podsumowanie zrealizowanych inicjatyw c.d.

  12.00 – 12.15  Przedstawienie przez koordynatora projektu wypracowanych rekomendacji dotyczących lokalnego modelu współpracy pomiędzy JST a NGO.

  12.15 – 13.45 Skuteczne metody i narzędzia partycypacji społecznej – dlaczego warto wspierać i promować aktywność obywatelską? – wystąpienie eksperta, podsumowanie konferencji

  13.45 – 14.00 dyskusja

  14.00 –  obiad

 • Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla 4 szkól z Gminy Raciąż: Szkoła Podstawowa w Koziebrodach, Szkoła Podstawowa w Krajkowie, Szkoła Podstawowa w Uniecku i Szkoła Podstawowa w Starym Gralewie.

  Szczegóły zamówienia w załącznikach poniżej.

 • Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego dla 177 Beneficjentów Ostatecznych (gospodarstw domowych) położonych na terenie Gminy Raciąż w terminie od dnia zainstalowania, skonfigurowania i uruchomienia usługi tj., 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Wykaz miejsc instalacji Internetu stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Przed złożeniem oferty zaleca się wizje w terenie, w celu sprawdzenia możliwości świadczenia usługi dostępu do Internetu dla lokalizacji.

   

  CPV:

  72318000-7 - usługi przesyłu danych,

  72400000-4 - usługi internetowe,

  72411000-4 - dostawcy usług internetowych (ISP)

   

  Przepustowość dostępu do Internetu w technologii przewodowej i bezprzewodowej musi spełniać parametry co najmniej łącza 1 Mb/s downstream i 256 kb/s upstream. Dostęp do Internetu musi być zapewniony bez jakichkolwiek ograniczeń czasu dostępu. Oferowana usługa musi zapewniać nielimitowany transfer przesłanych bądź odebranych danych.

  W przypadku łącza bezprzewodowego urządzenia dostępowe muszą posiadać świadectwa homologacji do realizacji łącza. W celu instalacji urządzeń przewodowych lub bezprzewodowych wykonawca musi samodzielnie uzyskać wymagane prawem pozwolenia w tym właściciela budynku i dokonać wymaganych prawem zgłoszeń oraz dokonać niezbędnych ustaleń technicznych w celu podłączenia łącza, o ile będą wymagane.

 • XXIX sesja Rady Gminy Raciąż

  Środa, 15 listopada 2017

   

  Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 listopada 2017r. (piątek) o godz. 10:00 odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Raciąż. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej  (II p.) Urzędu Gminy  Raciąż, ul. Kilińskiego 2.

   

  Proponowany porządek obrad XXIX sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy.

  4. Zgłaszanie pytań i wniosków. 

  5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

   

  1) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż;

  2) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2017 rok;

  3) w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego;

  4) w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości;

  5) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Raciąż lub jej podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczna oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulgi;

   

  6. Wolne wnioski i zapytania.

  7. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Gminy.

   

  Przewodniczący Rady Gminy

  Jarosław Jaworski

 • Coroczny spis zwierząt w ARiMR

  Poniedziałek, 13 listopada 2017

   

  ARiMR przypomina producentom rolnym o obowiązkowym spisie zwierząt przebywających w siedzibie stada (bydło, trzoda chlewna, owce, kozy), który należy przeprowadzić najpóźniej do 31 grudnia 2017 r. Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne zwierząt rolnik przekazuje do ARiMR w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji. Formularz spisowy dostępny jest w biurach powiatowych Agencji. Informacje na temat spisu można uzyskać w BP ARiMR w Płońsku pod nr tel. 23 664 01 36, 23 664 01 38.

 • Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego i narzędzi TIK dla 4 szkół z Gminy Raciąż: Szkoła Podstawowa w Koziebrodach, Szkoła Podstawowa w Krajkowie, Szkoła Podstawowa w Uniecku i Szkoła Podstawowa w Starym Gralewie.

  Kod CPV 30213300-8 Komputer biurkowy

  Kod CPV 30213100-6 Komputery przenośne

  Kod CPV 30231320-6 Tablica interaktywna

  Kod CPV 30232100-5 Drukarki i plotery

  Kod CPV 38652100-1 Projektory

  Kod CPV 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

 •  

  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla 4 szkól z Gminy Raciąż: Szkoła Podstawowa w Koziebrodach, Szkoła Podstawowa w Krajkowie, Szkoła Podstawowa w Uniecku i Szkoła Podstawowa w Starym Gralewie.

  Szczegóły zamówienia w załącznikach poniżej.

strony 1 2 3 4 5 6 7

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę